Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studiecentrum Voorne / Studiecoaching Brielle

Definities:

 1. Studiecoaching Brielle: Is een handelsnaam van Studiecentrum Voorne. Waar binnen deze voorwaarden Studiecoaching Brielle wordt genoemd, is ook te lezen: Studiecentrum Voorne.

  U kunt onze voorwaarden ook downloaden.

  Studiecoaching Brielle is gevestigd binnen het schoolgebouw van het Maerlantcollege te Brielle, ingeschreven bij de kamer van Koophandel en bereikbaar onder telefoonnummer: 06 1553 1974 vanaf 18.00 uur.

 2. Contractant:Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Studiecoaching Brielle een overeenkomst sluit, in de regel:ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf.
 3. Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Studiecoaching Brielle wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Studiecoaching Brielle en de contractant wordt afgesloten.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst kan mondeling,schriftelijk of langs elektronische weg tot stand komen en bovendien door ondertekening van het inschrijvingsformulier. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op

  www.studiecoachingbrielle.nl vermelde prijzen voor de diverse door studiecoaching Brielle aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten van € 25,- in rekening gebracht worden.

 7. Inschrijfgeld:het vanwege de inschrijving van de leerling bij Studiecoaching Brielle in rekening gebrachte bedrag van € 25,- , in verband met eenmalige administratieve handelingen en intakegesprek.
 8. De duur van de overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd. De minimale contractduur is één volledige kalendermaand. Dit betekent dat als u bijv. midden in de maand april start bij Studiecoaching Brielle, het contract minimaal t/m mei loopt. De kosten van de gebroken maand worden naar ratio berekend. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Facturen worden per maand verstuurd en alleen via e-mail. Sessies dienen vooraf te worden betaald. Indien een factuur niet vóór de uiterlijke datum, zoals vermeld op de factuur, is betaald, dan kan door de contractant geen studiecoaching worden gevolgd.

Algemeen:

A. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adres gegevens t.b.v. facturatie en contact.

 1. Persoons gegevens worden door Studiecoaching Brielle zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Studiecoaching Brielle.Tenzij contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de Leerling.
 2. Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 3. Door de leerling in vertrouwen aan Studiecoaching Brielle of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Studiecoaching Brielle dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Studiecoaching Brielle.
 4. Alle door Studiecoaching Brielle geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Studiecoaching Brielle.
 5. De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op

  www.studiecoachingbrielle.nl vermeld.

 6. Studiecoaching Brielle is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van

  eigendommen tijdens het bezoek aan Studiecoaching Brielle.

 7. Voor de begeleiding en de leerlingenadministratie is Studiecoaching Brielle volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet
  meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Studiecoaching Brielle hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 8. Studiecoaching Brielle biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Studiecoaching Brielle verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
 9. In gevallen van overmacht voor Studiecoaching Brielle kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Studiecoaching Brielle is hiervoor niet aansprakelijk.
 10. DeleerlinghoudtzichaandegedragscodevanStudiecoachingBriellezoals overhandigd tijdens het intakegesprek (voor de leerling die bijles volgt zoals meegestuurd met de welkomstbrief), anders kan er sprake zijn van schorsing (artikel 12).
 11. DeleerlingkangeschorstwordenindiendeLeerlingzichniethoudtaande gedragscode van Studiecoaching Brielle, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de locatie van Studiecoaching Brielle. Dit ter beoordeling van Studiecoaching Brielle, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de leerling. Ingeval van schorsing worden de kosten van de door de leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 8 van de definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

12. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de vestigingsmanager of bij:

info@studiecoachingbrielle.nl (zie ook artikel 9 onder “Tarieven en Betaling”).

Tarieven en Betaling:

 1. Contractant is aan Studiecoaching Brielle het tarief voor de door de leerling gevolgde huiswerkbegeleiding of bijles verschuldigd.
 2. Studiecoaching Brielle is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 3. Het inschrijfgeld wordt in rekening gebracht op de eerste factuur, tenzij sprake is van de in de laatste zin van dit artikel geschetste situatie. Start de leerling met huiswerkbegeleiding en bijles tegelijk, dan wordt alleen voor huiswerkbegeleiding inschrijfgeld in rekening gebracht. Volgt de leerling reeds huiswerkbegeleiding en wordt in aanvulling daarop ook bijles gevolgd, dan wordt geen inschrijfgeld voor bijles in rekening gebracht. Start de Leerling, die reeds bijles volgt, in aanvulling daarop met huiswerkbegeleiding, dan wordt het volgens de tarieven geldende Inschrijfgeld voor huiswerkbegeleiding in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.
 4. Als een leerling die huiswerkbegeleiding volgt, ook bijles volgt, wordt op het Tarief van de bijles 8% korting verleend.
 5. Aan het begin van de begeleiding is contractant aan Studiecoaching Brielle een éénmalige aanbetaling verschuldigd ter grootte van € 90 per leerling die bijles volgt en € 225,- per leerling die huiswerkbegeleiding volgt. Deze aanbetaling wordt na afloop van het begeleidingstraject gerestitueerd.
 6. Het opmaken van de factuur geschiedt direct voor aanvang van elke maand. Aansluitend daarop ontvangt contractant een factuur.
 7. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Studiecoaching Brielle een betalingsherinnering verzenden.De daaraan verbonden (administratie)kosten ad € 12,50 bij de eerste herinnering en daarenboven € 12,50 bij de tweede herinnering, zullen aan contractant in rekening gebracht worden.
 8. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Studiecoaching Brielle kenbaar te worden gemaakt, tenzij contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Huiswerkbegeleiding:

A. Indien contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de leerling niet te willen laten starten bij Studiecoaching Brielle, dan zijn geen kosten verschuldigd. Laat contractant na één werkdag na het intakegesprek weten de leerling niet te willen laten starten bij Studiecoaching Brielle, dan wordt het inschrijfgeld voor huiswerkbegeleiding en de kosten van driedaagse huiswerkbegeleiding gedurende de periode van de in artikel 8 van “Definities” omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

 1. De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk, en gebaseerd op gemiddeld 22 werkdagen per maand. ( 14 sessies )
 2. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
 3. Vakanties en feestdagen:

  ✴ In de kerstvakantie gaat Studiecoaching Brielle twee weken dicht;

  ✴ Ook tijdens de andere kleine vakanties (herfst–,voorjaars–, meivakantie etc.) is Studiecoaching Brielle gesloten. De factuur wordt daarbij aangepast op basis van het gemiddeld aantal te volgen sessies, uitgaande van maximaal 14.

  ✴ Als de Leerling o.a. door schoolactiviteiten 3 aaneengesloten weken of meer afwezig is, dan geeft Studiecoaching Brielle op aanvraag één week korting.

  ✴ Gedurende de zomervakantie is Studiecoaching Brielle gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Studiecoaching Brielle. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald;

  ✴ De volgende feestdagen is Studiecoaching Brielle gesloten (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met feestdagen rekening gehouden): Goede Vrijdag en tweede Paasdag; Hemelvaartsdag (1 dag); tweede Pinksterdag.

 4. Bij ziekte van de leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak- dagen(dagen waarop de leerling een sessie zou volgen), brengt Studiecoaching Brielle, op aanvraag van de ouders, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Het verzuim kan aannemelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

  Tenslotte

  Voor de leerlingen die gebruik maken van huiswerkbegeleiding of studiecoaching, is een leerlingen regelement van toepassing. De leerling krijgt dit regelement overhandigd, voorzien van uitleg, tijdens de eerste maal dat hij of zij gebruik maakt van dienst.

  U kunt hier dit document downloaden.

INTERESSE?
NEEM CONTACT OP!

Klik hier
Website laten maken door Modual.